overpass

Prijavi grešku

Koristeći ovu formu možete da ukažete na podatak za koji smatrate da nije tačan.

    Prilikom slanja prijave molimo Vas da obratite pažnju na sledeće napomene:

    • Ukoliko želite da Vas obavestimo o statusu Vaše prijave, neophodno ie da ostavite e-mail adresu
    • Molimo Vas navedite odbornika kao i opštinu/grad za koji smatrate da postoji greška
    • Neophodno je da navedite link ili precizno naznačite izvor na kom možemo da se informišemo o tačnosti informacije. Bez ovog podatka nećemo biti u mogućnosti da izvršimo promenu statusa odbornika.